Конфиденциальности

Uzņēmuma Mobire Lavija SIA privātuma politika

Uzņēmums “Mobire Latvija SIA», reģistrācijas numurs 40103307847, adrese: Akmeņu iela 14, LV-1048, Rīga, e-pasts: info@mobire.lv (turpmāk tekstā – “Mobire”) personas datus galvenokārt apstrādā ar mērķi sniegt transportlīdzekļu pilna servisa nomas pakalpojumus.

 • Privātuma politikā izskaidrojam, kā mēs aizsargājam un apstrādājam personas datus un kādas ir mūsu un mūsu Klientu, kā arī Tīmekļa vietnes Apmeklētāju tiesības un pienākumi.
 • Aizsargājot un apstrādājot personas datus, mēs vadāmies pēc piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 • Privātuma politika ir daļa no visiem uzņēmuma “Mobire” līgumiem, tostarp nomas līgumiem, un attiecas arī uz visām mūsu tīmekļa vietnes www.mobire.lv Apmeklētāju darbībām, tāpat ar vietni saistīto pieprasījumu sūtītāju un piedāvājumu prasītāju darbībām. Izmantojot šos pakalpojumus un iespējas, Jūs ar savām darbībām piekrītat privātuma politikas datu apstrādes principiem.

Jēdzieni

 • Persona ir klients, ar klientu saistīta persona vai apmeklētājs.
 • Klients ir persona vai viņa pārstāvis, kurš izmanto “Mobire” pakalpojumus (transportlīdzekļa nomnieks, nomnieka pārstāvis vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar “Mobire”).
 • Persona, kas saistīta ar Klientu, ir persona, kuras datus “Mobire” apstrādā, lai izpildītu pakalpojumu līgumu (piemēram, transportlīdzekļa lietotājs).
 • Apmeklētājs ir persona, kas apmeklē “Mobire” tīmekļa vietni vai ir ieinteresēta “Mobire” pakalpojumos.
 • Dati ir Personas dati, ieskaitot tādi personas dati, kuri kļūst zināmi “Mobire” saistībā ar Klienta izmantotajiem “Mobire” piedāvātajiem pakalpojumiem vai interesi par tiem.
 • “Mēs” nozīmē “Mobire”.
 • Ar jēdzienu “Tīmekļa vietne” domāta tīmekļa vietne www.mobire.lv.
 • Visi vienskaitlī minētie Jēdzieni lietojami arī daudzskaitlī.

Kā mēs apkopojam personisko informāciju

 • “Mobire” saņem personas datus, kad Persona iesniedz “Mobire” pieprasījumu, lūdz piedāvājumus un noslēdz nomas vai citas veida līgumu.
 • “Mobire” apkopo personas datus, kad Persona vēršas pie “Mobire”, izmantojot Tīmekļa vietni, e-pastu vai tālruni, kā arī tiešā saziņā un satiekoties. “Mobire” datus par Personu var iegūt no sadarbības partneriem, ja Persona ir devusi savu piekrišanu.
 • “Mobire” var apkopot datus par Klientu no trešajām personām (informācijas kanāla “Krediidiinfo” datu bāzes, atbildīgā datu apstrādes veicēja “Creditinfo Eesti” AS; publiskajiem reģistriem, piemēram, “Ametlikud Teadaanded” utt.).
 • Datus par transportlīdzekļa lietotāju “Mobire” iegūst pie transportlīdzekļu nomnieka vai viņa pārstāvja. Datus par personām, kas saistītas ar transportlīdzekli, “Mobire” iegūst Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

Kāpēc un uz kāda pamata mēs izmantojam personas datus

“Mobire” seko līdzi tam, lai personas datu apstrādei vienmēr būtu likumīgs pamats. Parasti personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz personas piekrišanu, līgumu vai likumu. “Mobire” personas datus var apstrādāt arī, balstoties uz pamatotām interesēm (piemēram, lai novērstu vai atklātu krāpšanu). Turpmāk sīkāk izklāstīsim, kāpēc un uz kāda pamata “Mobire” izmanto personas datus.

“Mobire” personas datus apstrādā, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjekta piedalīšanos, vai pirmslīguma pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma. Pamatojoties uz to, “Mobire” apstrādā personas datus:

 • lai iesniegtu piedāvājumus, noslēgtu un izpildītu nomas un cita veida līgumus;
 • lai būtu par starpnieku pakalpojumiem, uz kuriem attiecas pilna servisa noma (tehniskā apkope, riepu maiņa, ārkārtas gadījumi, apdrošināšanas un citi pakalpojumi);
 • lai līguma noslēgšanas un izpildes laikā identificētu Klientu vai viņa pārstāvi;
 • lai veiktu darbības, kas nepieciešamas pakalpojumu sniegšanai Klientam, ieskaitot transportlīdzekļa pirkšanu un pārdošanu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā, tehniskās apkopes organizēšanu, riepu maiņu, degvielas kartes izmantošanu, ārkārtas un apdrošināšanas pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu;
 • lai aprēķinātu maksu par “Mobire” pakalpojumiem un starpniecības sniedzēju pakalpojumiem, kā arī lai sastādītu un izrakstītu rēķinus un maksājumu grafikus, pārbaudītu ienākošos pārskaitījumus un saglabātu maksājumu informāciju datu bāzē;
 • lai sniegtu ar pakalpojumu izmantošanu saistīto informāciju un veiktu citas pakalpojumu sniegšanas nolūkos nepieciešamās darbības.

“Mobire” apstrādā personas datus, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama “Mobire” juridisko pienākumu izpildei. Pamatojoties uz to, “Mobire” apstrādā personas datus:

 • lai apmainītos informācijā, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu un uzņēmējdarbību, dokumentētu uzņēmējdarbības darbības (piemēram, informācijas pārsūtīšana uz “Mobire” tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei utt.);
 • lai novērtētu un novērstu uzņēmējdarbības riskus un zaudējumus (atkarībā no apstākļiem to var darīt arī, balstoties uz pamatotām interesēm);
 • lai izpildītu grāmatvedības pienākumus.

“Mobire” apstrādā personas datus, ja datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Pamatojoties uz to, “Mobire” apstrādā personas datus:

 • lai saņemtu pieprasījumus un nosūtītu atbildes, izmantojot “Mobire” Tīmekļa vietni un elektronisko risinājumu;
 • lai nosūtītu piedāvājumus. Persona var piešķirt “Mobire” tiesības sniegt tai informāciju par “Mobire” produktiem un pakalpojumiem (tiešā mārketinga piedāvājumiem). Ja Persona vēlas saņemt “Mobire” tiešā mārketinga piedāvājumus, “Mobire” mājaslapā Datu pārsūtīšanas laikā tā var dot savu piekrišanu. Piekrišana ir brīvprātīga, un Personai ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt;
 • “Mobire”, balstoties uz Personas piekrišanu, personas datus var apstrādāt arī citos gadījumos. Datu apstrādes mērķis tiek precizēts piekrišanas sniegšanas gaitā. Jebkura apstrādes nolūkiem sniegtā piekrišana ir brīvprātīga, un Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

“Mobire” apstrādā personas datus, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama “Mobire” vai trešās personas pamatotās interesēs, ja vien šādas intereses neatsver datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības. Pamatojoties uz to, “Mobire” apstrādā personas datus:

 • lai veidotu un glabātu reģistrācijas žurnālus, novērstu problēmas, uzturētu un glabātu ar Līgumu saistītos datus (tostarp izmantojot mākoņpakalpojumus);
 • lai uzlabotu “Mobire” pakalpojumu izmantošanu un Klienta un Apmeklētāju pieredzi,
 • lai novērtētu un novērstu uzņēmējdarbības riskus un zaudējumus (atkarībā no apstākļiem to var darīt arī juridisku mērķu izpildes nolūkā);
 • lai pārbaudītu Klienta izcelsmi, Datus, maksājumu veikšanas traucējumus un norēķinu praksi, pieņemtu lēmumus par transportlīdzekļa nomas līguma noslēgšanu. Datu apkopošana ir nepieciešama arī, lai novērtētu un atturētu iespējamo krāpšanu;
 • lai paaugstinātu un attīstītu klientu apkalpošanas kvalitāti, izvērtētu lietošanas aktivitāti un Klienta apmierinātību. “Mobire” var kombinēt ar dažādu pakalpojumu sniegšanu saistītos Datus, ja tie tiek apkopoti vienam mērķim.
 • lai aizsargātu “Mobire” pārkāptās vai apstrīdētās tiesības un piedzītu parādus, tostarp, lai pārsūtītu Datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, dzīvesvietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, saistību termiņu, parāda summu) juristu vai advokātu birojam vai parādu piedziņas uzņēmumam, tostarp maksājumu, kas pārsniedz 30 kalendārās dienas, gadījumā parādnieku reģistram līdz parāda nomaksai;
 • lai uzturētu kārtībā un uzlabotu “Mobire” tehniskās lietojumprogrammas, kā arī lai nodrošinātu Datu integritāti un drošību, tāpat lai caur pakalpojumu testēšanu un uzlabošanu attīstītu informācijas tehnoloģijas.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Iepriekš uzskaitīto mērķu nolūkos “Mobire” apstrādā šādus Datus:

 • Personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija piedāvājuma veikšanai;
 • Dati par Klienta un mūsu biznesa attiecību uzsākšanas analīzi, tostarp izraksts no “Krediidiinfo” datubāzes (atbildīgā datu apstrādātāja “Creditinfo Eesti” AS), Klienta bankas konta izraksts;
 • Klienta un viņa pārstāvja personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta, e-pasta adrese, saziņas līdzekļu numuri, klientu kontakti, personu apliecinoša dokumenta numurs, bankas konta izraksts, konta numurs un maksājuma rekvizīti, saziņas valoda, darbības joma, saziņas kanāli;
 • Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, e-pasta adrese, saziņas līdzekļi, apdrošinātā īpašuma nosaukums, reģistra zīme un citi reģistra dati, raksturojums, vecums, stāvoklis un citi apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamie dati par īpašumu;
 • Dati par “Mobire” pakalpojumiem, kurus izmanto Klients: dati par pakalpojumu lietošanas sākumu un periodu; dati par Klienta līgumu, līguma grozījumiem, līguma izbeigšanu; dati par gribas izpaudumu, rēķiniem, maksājumu informāciju un apdrošināšanas gadījumiem, kas saistīti ar piedāvājumiem un līgumiem; dati par elektroniskajos kanālos veikto izvēli, mēģinājumiem un pierakstīšanās reizēm; dati, kas savākti, izmantojot sīkdatnes; dati par Klienta maksājumu disciplīnu; citi ar “Mobire” pakalpojumu izmantošanu saistītie dati.

Kā mēs aizsargājam personas datus

 • Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu datu drošību un aizsardzību. Personas datus aizsargājam, ievērojot stingrus drošības un konfidencialitātes noteikumus, kā arī Datu integritātes, darbības un konfidencialitātes nodrošināšanas nolūkos nodrošinām organizatoriskos, fiziskos un infotehnoloģiskos drošības pasākumus. Šie pasākumi attiecas uz IT infrastruktūras, datortīklu un sakaru tīklu, tehniskā aprīkojuma, personāla, biroju un informācijas aizsardzību, lai nodrošinātu atbilstošu līmeni Datu noplūdes un Datu zuduma risku un draudu novēršanā.
 • Mēs garantējam Datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, Vispārīgo datu aizsardzības regulu “VDAR”) un labu uzņēmējdarbības praksi.
 • Datu aizsardzību regulē “Mobire” iekšējie datu aizsardzības noteikumi. Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami pienākumu veikšanai.
 • “Mobire”, būdams atbildīgs par personas datu apstrādi atbilstoši prasībām, ir noslēdzis līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu personas datu noteikumu ievērošanu un aizsardzību.

Kam mēs izpaužam personas datus

“Mobire” izpauž personas datus šādos gadījumos:

 • Tiesību aktos paredzētajos gadījumos konkrētām iestādēm (piemēram, tiesībsargājošām institūcijām, finanšu izlūkošanas dienestam, tiesām, tiesu izpildītājam, nodokļu administratoram, uzraudzības iestādēm) pēc to pieprasījuma;
 • Juridisko un finanšu jautājumu konsultantiem, auditoriem, parādu piedziņas uzņēmumiem un citiem pilnvarotajiem administratoriem, ja tas nepieciešams “Mobire” pakalpojumu sniegšanai, pienākumu izpildei un tiesību aizsardzībai.
 • Pakalpojumu sniedzējiem, tostarp transportlīdzekļu pirkšanas-pārdošanas, apkopes, riepu maiņas, degvielas tirdzniecības, ārkārtas palīdzības un citu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī “Mobire” atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, lai klientiem piedāvātu un sniegtu labākos pakalpojumus.
 • “Mobire” datus par Klientu, ar Klientu saistītajām personām un citām personām, par kurām tiek vākti dati, apkopo kā atbildīgais datu apstrādes pārzinis, ieviešot līguma vadlīnijas, uz kuru pamata pakalpojumu sniedzējiem (pilnvarotajiem apstrādātājiem) jāveic personas datu apstrāde.

Datu glabāšana

 • “Mobire” datu apstrādi neveic ilgāk, kā tas nepieciešams. “Mobire” datus saglabā, līdz izsmelts to izmantošanas mērķis. Pirms līguma noslēgšanas apkopotie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 1 gadu pēc tam, kad Klients pieprasījis izteikt piedāvājumu. Parasti “Mobire” personas datus glabā līguma darbības laikā un 10 gadus pēc līguma izbeigšanas.
 • “Mobire” personas datus var glabāt arī ilgāk nekā Persona devusi savu piekrišanu datu glabāšanai. Šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.
 • Ja personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās saistības (piemēram, no grāmatvedības uzskaites izrietošās saistības), personas dati tiek glabāti tiesību aktos noteiktajos termiņos. Piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu grāmatvedības darījumu izcelsmes dokumenti tiek glabāti septiņus gadus, kopš tā saimnieciskā gada beigām, kad saimnieciskais darījums saskaņā ar darījuma izcelsmes dokumentu tika reģistrēts grāmatvedības reģistrā.
 • Ja “Mobire” personas datus pārsūta citam atbildīgajam datu apstrādes pārzinim, datu glabāšanas periodus nosaka datu saņēmējs.
 • “Mobire” datu apstrādi un glabāšanu parasti nodrošina Eiropas Savienības teritorijā. “Mobire” var izmantot arī pilnvarotus datu apstrādes pārziņus, kuru serveri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā “Mobire” nodrošina pilnīgu Jūsu personas datu drošību, cita starpā vadoties no ES un ASV privātuma vairoga pamatnolīguma (Privacy Shield Framework) vai īstenojot citus tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības pasākumus.

Kādas Klienta un citas personas tiesības mēs garantējam, apstrādājot personas datus

 • Personai ir tiesības no “Mobire” saņemt informāciju par tās apstrādātajiem personas datiem, to izmantošanas mērķiem, veidiem un avotiem. Personai ir tiesības saņemt apstrādājamo personas datu kopijas un izrakstus.
 • Personai ir tiesības pieprasīt “Mobire” labot vai papildināt datus, ja dati ir nepareizi vai neprecīzi.
 • Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, izņemot gadījumos, ja tiesības un pienākums apstrādāt datus izriet no tiesību aktiem. Personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā ir pretrunā ar personas datu apstrādes pienākumu vai ja ir citi iemesli apstrādes turpināšanai. Tāpat arī svarīgi atzīmēt, ka personas datu apstrādes izbeigšana var mums traucēt sniegt Jums pakalpojumu. Galvenokārt, Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes izbeigšanu un datu dzēšanu, ja:
  • personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam tos apstrādāja “Mobire”;
  • Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei un personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata;
  • Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi un datu apstrādei nav būtisku tiesisku iemeslu;
  • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
  • personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridiskas saistības.
 • Ja tam ir pamatots iemesls, Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret šādu personas datu apstrādi.
 • Personai ir tiesības pieprasīt uz automatizētu apstrādi balstītu lēmumu izbeigšanu.
 • Jūs varat piekrist personas datu tiešajam mārketingam vai citiem mārketinga mērķiem, jebkurā laikā varat atteikties dot šādu piekrišanu, kā arī savu piekrišanu varat atsaukt.
 • Jums ir tiesības pieprasīt apstrādājamo personas datu pārsūtīšanu. Dati tiks Jums nosūtīti kā automātiski lasāms ziņojums pa e-pastu. Jums ir arī tiesības pieprasīt apstrādājamo datu pārsūtīšanu citam atbildīgajam datu apstrādes pārzinim.
 • Jums ir tiesības vērsieties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, pieprasīt pārtraukt tiesību aktiem neatbilstošu datu izmantošanu un atlīdzināt zaudējumus.
 • “Mobire” uz iesūtītajiem iebildumiem un prasībām atbild vēlākais viena mēneša laikā.

Privātuma politikas grozīšana

“Mobire” patur tiesības mainīt šos privātuma noteikumus. Noteikumi galvenokārt (bet ne tikai) tiek grozīti, lai tie atbilstu ar datu aizsardzību saistītajos tiesību aktos minētajam. Veicot grozījumus privātuma politikā, jaunie noteikumi tiek publicēti Tīmekļa vietnē. “Mobire” saviem Klientiem par izmaiņām privātuma politikā paziņo pa e-pastu.

Privātuma politika ir spēkā no 06.09.2020.