Политика конфиденциальности

Privātuma noteikumi

Spēkā no 09.10.2023.

Mobire Eesti AS un citi uzņēmumi, kas ietilpst Mobire grupā (Mobire), apstrādā klientu datus vispirms, lai privātpersonām un juridiskām personām piedāvātu pilna servisa transportlīdzekļu nomas pakalpojumus.

Privātuma noteikumos izskaidrojam, kā Mobire aizsargā un apstrādā klientu datus, turklāt kādas ir mūsu un mūsu klientu, kā arī tiešsaistes vietnes apmeklētāju tiesības un pienākumi.

Mobire Privātuma noteikumi (turpmāk – Privātuma noteikumi) ir Mobire grupā ietilpstošo uzņēmumu visu līgumu daļa un attiecas uz visiem Mobire tiešsaistes vietnes apmeklētājiem, kuri tiešsaistes vietnē vai citā kanālā aplūko pakalpojumus, nosūta pieprasījumus un lūdz piedāvājumus. Ja izmantojat Mobire pakalpojumus un iespējas, uzskatām, ka ar savu darbību akceptējat Privātuma noteikumos aprakstītos datu apstrādes pamatprincipus.

  1. Termini

Datu subjekts ir identificēta vai tieši vai netieši identificējama fiziska persona, kuras klienta datus apstrādā Mobire, piemēram, Mobire klients un tiešsaistes vietnes apmeklētājs, sadarbības partneri, citi līgumiskie pakalpojumu sniedzēji un darbinieki (tostarp, valdes locekļi).

Klients ir persona vai tās pārstāvis, kurš izmanto Mobire pakalpojumus, piemēram, transportlīdzekļa nomnieks, nomnieka pārstāvis vai cita persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Mobire, kā arī tiešsaistes vietnes apmeklētājs.

Ar klientu saistīta persona ir persona, kuras klienta datus Mobire apstrādā pakalpojuma līguma izpildei, piemēram, transportlīdzekļa lietotājs.

Apmeklētājs ir persona, kura apmeklē Mobire tiešsaistes vietni vai citā veidā izrāda interesi par Mobire pakalpojumiem.

Klienta dati ir visi dati, tostarp personas dati, kas Mobire kļūst zināmi saistībā ar datu subjekta izrādīto interesi par Mobire pakalpojumiem vai to lietošanu.

Mēs Mobire.

Tiešsaistes vietne ir Mobire tiešsaistes vietne un tās apakšdomēni.

  1. Klientu datu saņemšana un vākšana

2.1.      Mobire saņem klienta datus, ja datu subjekts iesniedz Mobire pieprasījumu, lūdz piedāvājumu un noslēdz nomas vai citu līgumu. Turklāt, ja datu subjekts komentē, dalās vai viņam patīk Mobire sociālo mediju kontos esošie ieraksti. Vai ja datu subjekts piekrīt saņemt mūsu jaunumus.

2.2.      Mobire vāc klienta datus, ja datu subjekts vēršas pie Mobire caur tiešsaistes vietni, e-pastā vai pa tālruni, kā arī tiešā komunikācijā un tikšanās reizēs. Mobire datu subjekta klienta datus var saņemt no sadarbības partnerim, ja datu subjekts ir tam devis savu piekrišanu.

2.3.      Mobire var vākt datu subjekta klienta datus no trešām personām (kredītu informācijas un parādnieku datubāzes u.c. reģistri).

2.4.      Transportlīdzekļa lietotāju klientu datus Mobire saņem no transportlīdzekļa nomnieka vai tā pārstāvja. Ar transportlīdzekli saistīto personu klientu datus Mobire saņem arī no valsts reģistriem un iestādēm.

  1. Klienta datu apstrādes nolūks

3.1.      Mobire seko, lai klienta datu apstrāde vienmēr būtu juridiski pamatota. Parasti klienta datu apstrādes pamatojums ir personas piekrišana, līgums vai tiesību akts. Mobire var klienta datus apstrādāt arī, pamatojoties uz leģitīmu interesi (piemēram, lai novērstu un atklātu krāpšanu).

3.2.      Mobire klienta datu apstrādes galvenie nolūki ir veidot attiecības ar klientiem, pildīt un izbeigt noslēgtos līgumus, pildīt tiesību aktos noteiktos pienākumus, labāk apkalpot datu subjektu, sagatavot piedāvājumus, analizēt pakalpojumu lietojamību un attīstīt jaunus pakalpojumus.

3.3.      Mobire apstrādā klienta datus, ja tas ir nepieciešams 3.2. punktā minētajiem nolūkiem. Tādā gadījumā Mobire klienta datus apstrādā šādā nolūkā:

3.3.1.   lai iesniegtu piedāvājumus, slēgtu un izpildītu nomas un citus līgumus;

3.3.2.   lai būtu par starpnieku pilna servisa nomā ietvertajiem pakalpojumiem (tehniskā apkope, riepu maiņa, neatliekamā palīdzība, apdrošināšanas un citi pakalpojumi), t.i., klienta datu nodošanas trešām personām;

3.3.3.   lai identificētu datu subjektu vai tā pārstāvi pie līguma slēgšanas un izpildes;

3.3.4.   lai veiktu darbības, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai datu subjektam, tostarp, transportlīdzekļa pirkšanai un pārdošanai, reģistrēšanai satiksmes reģistrā, tehniskajai apkopei, riepu maiņai, degvielas kartes lietošanai, neatliekamai palīdzībai un apdrošināšanas pakalpojumam un citu pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai;

3.3.5.   lai aprēķinātu starpniecības un pakalpojumu maksas par Mobire un pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem, lai sagatavotu un izsniegtu rēķinus un maksājumu grafikus, lai pārbaudītu ienākošos maksājumus un uzturētu maksājumu informācijas datubāzi;

3.3.6.   lai nodotu ar pakalpojumu lietošanu saistīto informāciju un citām darbībām, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai.

3.4.      Mobire apstrādā klienta datus, ja tas ir nepieciešams, lai tiktu izpildītas Mobire juridiskās saistības. Tādā gadījumā Mobire klienta datus apstrādā šādā nolūkā:

3.4.1.   ar pakalpojuma sniegšanu un komercdarbību saistītajai informācijas apmaiņai, uzņēmējdarbības dokumentēšanai (piemēram, informācijas nodošana, lai tiktu izpildīti tiesību aktos noteiktie Mobire pienākumi u.c.);

3.4.2.   lai novērtētu un novērstu uzņēmējdarbības riskus un zaudējumus (atkarībā no konkrētajiem apstākļiem tas var notikt arī, pamatojoties uz leģitīmu interesi);

3.4.3.   lai novērstu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī lai izpildītu gan starptautiski, gan valstiski spēkā esošos tiesību aktus un no starptautiskiem līgumiem izrietošus pienākumus;

3.4.4.   lai izpildītu grāmatvedības pienākumu.

3.5.      Mobire apstrādā klienta datus, ja datu subjekts ir piekritis apstrādāt savus klienta datus vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Datu subjektam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes likumību. Tādā gadījumā Mobire klienta datus apstrādā šādā nolūkā:

3.5.1.   lai pieņemtu Mobire tiešsaistes vietnē un caur elektronisko lietotni iesniegtos pieteikumus un nosūtītu atbildes;

3.5.2.   lai nosūtītu piedāvājumus. Datu subjekts var piešķirt Mobire tiesības sūtīt informāciju par Mobire produktiem un pakalpojumiem (tiešās tirgvedības piedāvājumi). Ja datu subjekts vēlas no Mobire saņemt tiešās tirgvedības piedāvājumus, datu subjekts var tam piekrist Mobire mājaslapā klientu datu iesniegšanas brīdī. Piekrišanas sniegšana ir brīvprātīgu un to var jebkurā brīdī atsaukt;

3.5.3.   Mobire var arī citos gadījumos apstrādāt klienta datus, pamatojoties uz piekrišanu, piemēram, organizējot patērētāju spēles. Apstrādes nolūks tiek precizēts piekrišanas sniegšanas procesa laikā.

3.6.      Mobire apstrādā klienta datus, ja apstrāde ir vajadzīga Mobire vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja šīs intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Tādā gadījumā Mobire klienta datus apstrādā šādā nolūkā:

3.6.1.   lai veiktu un saglabātu pieteikšanās, lai novērstu kļūdas, lai turētu un glabātu ar līgumu saistītos klienta datus (tostarp, caur mākoņa pakalpojumiem);

3.6.2.   lai uzlabotu Mobire pakalpojumus un datu subjekta lietošanas pieredzi;

3.6.3.   lai novērtētu un novērstu uzņēmējdarbības riskus un zaudējumus (atkarībā no konkrētajiem apstākļiem tas var notikt arī, lai izpildītu juridisku pienākumu);

3.6.4.   lai pārbaudītu datu subjekta pagātni, parādus un samaksas disciplīnu, pieņemot lēmumu par nomas līguma slēgšanu;

3.6.5.   klienta datu vākšana ir arī nepieciešama, lai novērstu un izvairītos no krāpšanas;

3.6.6.   lai paaugstinātu un attīstītu klientu apkalpošanas kvalitāti, lai mērītu pakalpojumu lietošanas aktivitāti un datu subjekta apmierinātību. Mobire var kombinēt caur dažādu pakalpojumu sniegšanu iegūtos klienta datus, ja tie ir iegūti vienam un tam pašam nolūkam;

3.6.7.   lai aizsargātu pārkāptās un apstrīdētās Mobire tiesības un piedzītu parādus, tostarp, lai klienta datus (vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, dzīvesvietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, saistību izpildes termiņu, parāda apmēru) nodotu tiesībsargājošai iestādei vai advokātu birojam, tostarp parādu piedziņas uzņēmumam, t.sk., parādnieku reģistram, ja parāds pārsniedz 30 dienas, līdz parāda apmaksai;

3.6.8.   lai atbilstoši uzturētu un efektivizētu Mobire tehniskās lietotnes, lai nodrošinātu klienta datu integritāti un drošību, informatīvi tehnoloģiskai attīstībai, izmantojot pakalpojumu testēšanu un uzlabošanu.

  1. Klienta datu aizsardzība

4.1.      Mobire pieliek visas pūles, lai tiktu nodrošināta klienta datu drošība un aizsardzība. Mēs aizsargājam klienta datus ar stingriem drošības un konfidencialitātes noteikumiem. Lai tiktu nodrošināta klienta datu integritāte, aprite un konfidencialitāte, tiek izmantoti organizatoriski, fiziski un informatīvi tehnoloģiski drošības pasākumi. Ar minētajiem pasākumiem tiek nodrošināta IT infrastruktūras, datoru un sakaru tīklu, tehnisko iekārtu, darbinieku, biroju un informācijas aizsardzība, ar mērķi nodrošināt atbilstošu līmeni klienta datu noplūdes un pazušanas novēršanas risku mazināšanai un draudu apsteigšanai.

4.2.      Mēs nodrošinām klienta datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem un labu praksi.

4.3.      Klientu datu aizsardzību regulējam ar Mobire klientu datu aizsardzības un apstrādes iekšējiem pamatprincipiem. Klientu datiem piekļūst tikai tie darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams, lai izpildītu savus darba pienākumus.

4.4.      Lai tiktu nodrošināta klientu datu aizsardzība un noteikumu izpilde, Mobire ir noslēdzis līgumus par pakalpojumu sniedzējiem, pats esot atbildīgs par klienta datu atbilstoši apstrādi.

  1. Klientu datu apmaiņa

5.1.      Mobire apmainās ar klientu datiem šādos gadījumos:

5.1.1.   uzņēmumiem, kas ietilpst Mobire mātesuzņēmuma Inbank AS grupā, uzņēmējdarbības un risku vadībai, pamatojoties uz leģitīmu interesi;

5.1.2.     valsts iestādēm, pēc to pieprasījuma, tiesību aktos paredzētajos gadījumos (piemēram, tiesībsargājošiem orgāniem, valsts un uzraudzības iestādēm);

5.1.3.     juridiskajiem un finanšu konsultantiem, auditoriem, parādu piedziņas uzņēmumiem un citiem apstrādātājiem, ja tas ir nepieciešams Mobire pakalpojuma sniegšanai, saistību izpildei un tiesību aizsardzībai;

5.1.4.     pakalpojumu sniedzējiem, tostarp transportlīdzekļa pirkšanas-pārdošanas, tehniskās apkopes, riepu maiņas, degvielas tirdzniecības, neatliekamās palīdzības un citu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp Mobire atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, ar mērķi personai piedāvāt un sniegt labākus pakalpojumus.

5.2.      Ja klienta datu apstrādei Mobire izmanto apstrādātājus, Mobire nosaka līgumiskos gadījumus, uz kuriem balstoties, apstrādātājiem jāapstrādā klienta dati.

  1. Klienta datu glabāšana

6.1.      Mobire neapstrādā klienta datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Mobire glabā klienta datus līdz brīdim, kad ir izpildīts to lietošanas nolūks. Pirms līguma noslēgšanas iegūtie Klienta dati tiek glabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu pēc brīža, kad datu subjekts ir lūdzis piedāvājumu. Parasti Mobire glabā klienta datus līguma spēkā esības laiku un 10 gadus pēc līguma beigām.

6.2.      Mobire var glabāt klienta datus ilgāk, ja persona ir devusi savu piekrišanu klienta datu glabāšanai. Tādā gadījumā klienta dati tiek glabāti līdz brīdim, kad piekrišana tiek atsaukta.

6.3.      Ja klienta dati tiek apstrādāti, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus (piemēram, grāmatvedības pienākumi), klienta dati tiek glabāti atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem termiņiem. Piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu grāmatvedības oriģināldokumenti tiek glabāti septiņus gadus no finanšu gada beigām, kad darījums tika reģistrēts grāmatvedības reģistrā, pamatojoties uz attiecīgo oriģināldokumentu.

6.4.      Ja Mobire nodod klienta datus citam pārzinim, klienta datu glabāšanas termiņus nosaka klienta datu saņēmējs.

6.5.      Parasti Mobire nodrošina, ka klienta dati tiek apstrādāti un glabāti Eiropas Savienības teritorijā. Mobire var izmantot arī apstrādātājus, kuru serveri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Turklāt Mobire nodrošina vispusīgu klientu datu drošību, cita starpā vadoties pēc ES un ASV datu privātuma regulējuma (EU-U.S. Data Privacy Framework) vai, pielietojot citus tiesību aktos noteiktos klientu datu aizsardzības pasākumus.

  1. Datu subjekta tiesību nodrošināšana, apstrādājot klienta datus

7.1.      Datu subjektam ir tiesības no Mobire saņemt informāciju par apstrādātajiem klienta datiem, to apstrādāšanas nolūkiem, veidiem un avotiem. Datu subjektam ir tiesības saņemt apstrādājamo klienta datu kopijas un izrakstus.

7.2.      Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Mobire labo vai papildina klienta datus, ja klienta dati ir nepareizi vai neprecīzi.

7.3.      Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai klienta dati tiek dzēsti, izņemot, ja tiesības un pienākums apstrādāt klienta datus izriet no tiesību aktiem. Klienta datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tas būtu pretrunā ar pienākumu apstrādāt klienta datus vai pastāv cits pamats turpināt apstrādi. Tāpat jānorāda, ka, pārtraucot klienta datu apstrādi, var tikt traucēta pakalpojuma sniegšana datu subjektam.

7.4.      Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārtraukt apstrādāt klienta datus un tos dzēst, ja:

7.4.1.     klienta dati vairs nav vajadzīgi nolūkam, kuram Mobire tos apstrādāja;

7.4.2.     datu subjekts atsauc apstrādei sniegto piekrišanu un nav cita likumīga pamata klienta datu apstrādei;

7.4.3.     datu subjekts iebilst pret klienta datu apstrādi un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

7.4.4.     klienta dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

7.4.5.     klienta dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums.

7.5.      Attiecīgā gadījumā datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai tiek ierobežota klienta datu apstrāde, vai iebilst pret šādu klienta datu apstrādi.

7.6.      Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai tiek pārtraukta automatizēta lēmumu pieņemšana.

7.7.      Datu subjekts var dot piekrišanu, ka klienta dati tiek izmantoti tiešās vai cita veida tirgvedības nolūkiem, kā arī atteikties dot šādu piekrišanu un jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt.

7.8.      Datu subjektam ir tiesības pieprasīt klienta datu pārnesamību. Klienta dati datu subjektam tiek nosūtīti e-pastā mašīnlasāmā datnē. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, ka apstrādājamie klienta dati tiek nodoti citam pārzinim.

7.9.      Datu subjektam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā un pieprasīt, lai tiek pārtraukta tiesību aktiem neatbilstoša klienta datu lietošana un kompensēti zaudējumi.

7.10.    Mobire uz datu subjekta iesniegtiem iebildumiem un prasībām atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iebilduma vai prasības saņemšanas brīža.

  1. Privātuma noteikumu grozīšana

8.1.      Mobire patur sev tiesības vienpusīgi grozīt šos privātuma noteikumus.

8.2.      Galvenokārt (bet ne tikai) privātuma noteikumi tiek grozīti, lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus.

8.3.      Privātuma noteikumu jauno versiju Mobire publicē savā tiešsaistes vietnē.